for

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND ”SILKEBORGHUS”

CVR.17604511

§ 1 Navn:

Fondens navn er ”Silkeborghus”.

Fonden er stiftet af ”Foreningen til fremskaffelse af boliger for ældre og enlige” samt en kreds af beboere.

§ 2 Hjemsted:

Fonden har hjemsted i Silkeborg Kommune.

§ 3 Grundkapitalens størrelse:

Fondens grundkapital er kr. 300.000, som er tilvejebragt ved overførsel fra opskrivningshenlæggelser.

Det påhviler bestyrelsen at drage omsorg for, at kapitalen sikres og anbringes med rimelig hensyntagen til værdiernes bevarelse, idet bestyrelsen dog er berettiget til at lade Fonden tage almindelige forretningsmæssige risici.

Indenfor de i nærværende vedtægter angivne rammer er det overladt til bestyrelsens skøn at træffe afgørelse om kapitalens anbringelse.

Deni § 4 nævnte ejendom er finansieret ved hjælp af offentlige lån samt en af de boligsøgende eller anden privat indskudt kapital, hvorom gælder følgende regler:

For enhver lejlighed indskydes en kapital, hvis størrelse ansættes af bestyrelsen. Indskudskapitalen sikres ved et i fondens ejendom tinglyst 5 % pantebrev, hvori hver enkelt indskyder har anpart ved en partialobligation. Pantebrevet administreres på alle partialobligation ejeres vegne af en af bestyrelsen udpeget bank. Partialobligationslånet udgør kr. 564.000 fordelt på partialobligationer med 48 stk. á kr. 7.500, 24 stk. á kr. 5.500og 8 stk. á kr. 9.000.

Hver partialobligation giver adgang til at anvise en kvalificeret lejer til den til obligationen knyttede lejlighed. Ved sammenlagte lejligheder er det dog de partialobligationer, der hører til de sammenlagte lejligheder, der tilsammen giver adgang til at anvise en lejer.

Lejemålet er betinget af, at bestyrelsen godkender vedkommende lejer

§ 4 Formål:

Fondens formål er at eje og administrere Silkeborghus, beliggende på ejendommenmatr.nr. 154 b Silkeborg markjorder, Gudenåvej 3, 8600 Silkeborg, med de dertil knyttede boliger samt kollektive lokaler og funktioner.

§ 5 Hæftelse:

For Fondens forpligtelse hæfter alene Fonden med sin formue.

Ingen stifter, bidragyder eller medlem af Fondens bestyrelse har i denne egenskab andel i eller krav på Fondens formue.

Ingen stifter forpligter sig til at indskyde yderligere kapital.

§ 6 Bestyrelsen:

Fonden ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, hvoraf over halvdelen skal være bosat her i landet, og som skal være myndige, uberygtede og ikke ude af rådighed over deres boer.

Bestyrelsens medlemmer skal opfylde betingelserne for valgbarhed til Folketinget og må ikke være ansat i Fonden, og må ikke være ældre end 75 år pr. 31. december i udpegnings-/valgåret.

Bestyrelsens faglige kompetencer:

Det skal til enhver tid sikres, at bestyrelsen er hensigtsmæssigt sammensat i forhold til fondens formål og interesser, således at bestyrelsens sammensætning og medlemmernes kompetencer enkeltvis og samlet afspejler de opgaver og det ansvar, bestyrelsen står overfor. Det skal herunder tilstræbes, at bestyrelsesmedlemmerne besidder betydelige kompetencer med hensyn til udlejning af boligejendomme, byggeforhold, regnskabsmæssige og juridiske forhold. Det skal endeligt tilstræbes, at bestyrelsesmedlemmernes kompetencer også omfatter evnen til på bestyrelsesplan at arbejde målrettet, kvalificeret og konstruktivt.

Konstaterer bestyrelsen, at der er væsentlige svagheder i bestyrelsens sammensætning, påhviler det bestyrelsen af egen drift at tage initiativ til at ændre sammensætningen, om nødvendigt i dialog med fondsmyndigheden.

Bestyrelsen sammensættes således:

2 af bestyrelsesmedlemmerne vælges af beboerne på beboermøde i november måned, ikke nødvendigvis blandt beboerne.

2 bestyrelsesmedlemmer udpeges af Silkeborg Håndværkerforening og Silkeborg Grundejerforening, idet hver forening udpeger 1 medlem.

De valgte og de udpegede bestyrelsesmedlemmer vælger et 5. medlem til bestyrelsen. Valget sker efter almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed sker valget ved lodtrækning.

Bestyrelsesmedlemmer vælges/udpeges for 2 år ad gangen.

Genvalg og genudpegning af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

På beboermødet vælger beboerne ligeledes personlige suppleanter for hvert af de på beboermødet valgte bestyrelsesmedlemmer.

Suppleanter følger samme valgperiode, som den de er valgt til at supplere.

Medlemmer, der udpeges af omtalte foreninger og vælges af bestyrelsen, må ikke være partialobligationsejere eller boende i ejendommen.

Det henstilles til de udpegende foreninger, at det er ønskeligt, at udpegende bestyrelsesmedlemmer har kendskab til byggeforhold, regnskabsmæssige forhold eller juridiske forhold.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.

Såfremt et bestyrelsesmedlem har forfald, hvorved forstås, at medlemmet på grund af sygdom, bortrejse eller lignende i en periode på mindst 6 måneder ikke har været stand til at deltage i bestyrelsens arbejde, udtræder medlemmet af bestyrelsen, og det organ, der har udpeget medlemmet, udpeger et nyt medlem. For så vidt angår medlemmer valgt af beboerne, indtræder suppleanten så længevedkommende medlem har forfald.

Ovenstående gælder ligeledes, såfremt et bestyrelsesmedlem ikke længere opfylder betingelserne for valgbarhed til Folketinget.

Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sit arbejde.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde mindst4 gange om året. På forlangende af 1 bestyrelsesmedlem eller Erhvervsstyrelsen indkalder formanden til møde. Med undtagelse af beslutninger om vedtægtsændringer og opløsning af fonden, jfr. § 9, afgøres alle bestyrelses anliggender ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er formandens eller i dennes forfald næstformandens stemme udslagsgivende. For at en gyldig beslutning kan tages, må over halvdelen af bestyrelsens medlemmer, herunder bestyrelsens formand eller næstformand, være til stede og deltage i afstemningen.

Bestyrelsens opgaver og beføjelser er blandt andet følgende:

Ved lejeledighed opfordrer bestyrelsen vedkommende obligationsejer til inden en måned at udpege en ny lejer til lejligheden.

Udpeger obligationsejeren ikke inden en måned en ny lejer, der kan godkendes af bestyrelsen, er bestyrelsen berettiget til at foretage udlejningen, som da er bindende for obligationsejeren, indtil lejligheden på ny bliver ledig.

Bestyrelsen fastsætter lejen for den enkelte lejlighed, herunder indeksregulering.

Bestyrelsen kan fastsætte regler om beboernes pligt til at betale for de kollektive goder med et rimeligt beløb, selvom den enkelte beboer ikke måtte ønske at gøre brug af de kollektive goder i fuldt omfang.

Bestyrelsen ansætter personale. Prokura kan meddeles i forbindelse med administration.

Bestyrelsen fører protokol over sine forhandlinger.

§ 7 Tegningsregel:

Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 8 Regnskab og revision:

Fondens regnskabsår er 01.01. til 31.12

Vedregnskabsårets udløb udfærdiges en årsrapport, der består af resultatopgørelse med tilhørende balance. Årsrapporten udfærdiges i overensstemmelse med årsregnskabsloven og god regnskabsskik. Årsrapporten skal foreligge hvert år inden den 31. marts og bestyrelsen skal senest 1 måned herefter godkende regnskabet.

Regnskabet revideres af en af bestyrelsen antaget statsautoriseret revisor.

Fondens overskud anvendes efter bestyrelsens skøn dels til konsolidering og dels nedsættelse af huslejerne eller af betaling af de kollektive goder.

Dersom driften af det kollektive i et år giver underskud, kan bestyrelsen afkræve lejerne efterbetaling til dækning heraf.

Bliver der efterbetalingsbeløb, betales det ligeligt efter antal beboere.

§ 9 Vedtægtsændringer m.v.:

Forslag om ændring af Fondens vedtægter, Fondens opløsning eller sammenlægning med anden fond – og i disse tilfælde forslag om anvendelse af Fondens midler kræver énstemmig vedtagelse på et møde, hvor den samlede bestyrelse er til stede.

Beslutninger i henhold til stk. 1 kræver desuden Fondsmyndighedens godkendelse.

Godkendt på møde den 8. september 2015

Orla Korsholm   (Formand)                   Finn Rehling Jørgensen (Næstformand)

Dana Fløe                                             Bjarne Dalsgaard Pedersen

Poul Grud