(Revideret februar 2020)

Der bor mange i Silkeborghus.
For at alle kan føle sig godt tilpas i hverdagen, er følgende regler sammen med gældende vedtægt, besluttet af bestyrelsen:

Om lejligheden:

 • Ændring og modernisering af lejligheden må kun finde sted efter forudgående tilladelse af administrationen. Ændring af VVS, EL og andre bygningsinstallationer, må kun udføres af autoriserede håndværkere. Ved arbejdernes afslutning skal der afleveres en kopi af de samlede fakturaer (alternativt: en beskrivelse) til administrator med henblik på registrering af lejlighedens indretning. Som afslutning på ændringer /modernisering af lejligheden besigtiger administrationen det udførte arbejde.
 • Afløbssystemer/strømpeforing; af hensyn til garantien må der ikke bruges kogende vand, kaustisk soda (flydende afløbsrens), eller andre kemikalier til at åbne et tilstoppet rør, da det har en ætsende og ødelæggende virkning på plastmaterialerne. Evt. rester af afløbsrens kan afleveres til pedellen.
 • Som udgangspunkt skal der flytte 2 beboere ind i 2, 2 ½ og 3 værelseslejligheder.
 • Som udgangspunkt skal man være lejer i Silkeborghus i min. 2 år inden man kan komme i betragtning til intern flytning

Generelle regler:

 • Rygning er ikke tilladt i indendørs fællesarealer.
 • For at husets facade kan bevare et ensartet helhedsudtryk mod byen (vest), er det kun tilladt at ophænge vasketøj, lufte sengetøj på østsiden af huset (dog aldrig på gelænder).
 • For at friholde altaner mod vest og de 2 gavle som flugtvej, må der ikke forefindes altankasser, havemøbler o. lign. på disse arealer.

For også at sikre altangangen mod øst som flugtvej, må der ikke permanent forefindes møbler o. lig., der kan hindre fri passage.

Der må således alene i perioden maj til september stå møbler o. lign. på altangangen mod øst.

Administrationen kan af egen drift efter skøn og uden ansvar fjerne disse genstande, så de ikke er til gene for den fri passage eller udgør en nedstyrtningsrisiko.

 • Det er af stor vigtighed, at der er fri passage på etagereposerne ved lejlighederne. Disse arealer er underlagt udlejerens dispositionsret.

På vægge må der i enighed mellem de berørte beboere ophænges billedudsmykning.

På gulvarealerne må der af hensyn til båretransport og brandredning ikke anbringes genstande af nogen art.

Administrationen kan efter eget skøn og uden ansvar fjerne sådanne genstande.

Det er dog tilladt at anbringe måtter ved døre.

 • Ophold på vest altanen er kun tilladt ud for egen lejlighed.
 • Af hensyn til varmeforbruget henstilles det til repos- og altandøre er lukkede i vintersæsonen.
 • Hovedindgangen er låst i perioden kl. 18.00 – 8.00 og kan derefter kun åbnes udefra med husets hovednøgle eller automatisk med personlig kode.
 • Dørene i de nederste dele af trappetårnet skal holdes aflåst, så uvedkommende ikke ad den vej kan få adgang til huset.
 • Fodring af fugle fra og på altanerne er ikke tilladt.
 • Husdyr er ikke tilladt.
 • Brug af tv, radio og musikinstrumenter m.m. skal ske med hensyntagen til øvrige beboere.
 • Der skal herske god ro og orden i ejendommen søndag til torsdag efter kl. 22 og fredag, lørdag samt helligdage efter kl. 23.
 • Der må ikke udføres håndværksmæssigt arbejde i lejlighederne i perioden: Før kl. 8 samt efter kl. 19 på hverdage og efter kl. 12 på lørdage.

Der må ikke udføres håndværksmæssigt arbejde i lejlighederne på søn-og helligdage.

 • Silkeborghus abonnerer på 3 aviser til fælles benyttelse.
 • Aviserne afleveres dagligt ved indgangsnichen, og lægges i pejsestuen. Disse må ikke fjernes herfra.
 • Leje af gæsteværelser og gæstelejlighed sker via “Min Side” Der gøres opmærksom på, at gæsteværelser og gæstelejligheden kun må lejes i forbindelse med besøg hos den enkelte beboer. Lejemålet skal bestilles og faktureres til beboeren.
 • Har en beboer et forslag til pedellen om opgaver, der ikke haster, kan der lægges besked i postkassen ved værkstedet.
 • Fortæring i pejse-og klaverstuen skal købes gennem køkkenet.

Restauranten:

Daglige spisetider i restauranten:

Frokost
Frokost/brunch lørdag

Middag

Middag søn- og helligdage

kl. 12:00 – 13:00
kl. 11.30 – 12.30

kl. 17:30 – 18.30

kl. 11:30 – 12.30

Såfremt maden hentes op i lejligheden, må det først ske efter kl. 12.15 til frokost/søndage og efter kl. 17.45 til middag. Afhentning af mad må kun ske i de hertil opstillede skåle, der samtidig kan ”filmes”.

 • Maden skal som hovedregel indtages i restauranten. Det er ikke tilladt at tage mad med fra restauranten, efter man har indtaget sit måltid der. Det skal indskærpes, at hvis maden tages med op i lejligheden, ­­­er det kun til det enkelte måltid.  Ved sygdom kan maden bringes op i lejligheden mellem kl. 17.30 og 18.00.Køkkenlederen tildeler efter aftale faste pladser i spisestuen.
 • Rollatorerne skal i forbindelse med aftensmåltiderne samt spisning på søn- og helligdage placeres på gangen/pejsestuen, idet rollatorer ved serveringsborde ikke er tilladt. Er man gangbesværet vil personalet være behjælpelige med at hente mad og aflevere service.
 • Lånt service/bakker afleveres senest dagen efter.
 • Diæt, skånekost og lign. serveres ikke fra køkkenet.
 • Større gæstearrangementer aftales mindst 8 dage før med køkkenlederen.

Vaskehuset:

 • Vi har Pay Per Wash/Electrolux vaskeri. Der udleveres vaskebrik og opkrævning for vask sker sammen med huslejeopkrævning.

Værkstedet:

 • Værktøjet må ikke fjernes medmindre det lånes til brug i lejligheden, hvorefter det straks skal returneres.

Udendørs faciliteter:

 • Leje af garager/carporte/kælderskabe/depotrum sker ved henvendelse til administrationen. Garager/carporte skal benyttes til indregistreret køretøj.
 • Af og pålæsning er tilladt ved hovedindgangen, men parkering skal ske i de dertil afmærkede båse. Campingvogne, trailere og lign. må kun placeres på husets område efter aftale med administrator.
 • Cykler skal anbringes i cykelskuret eller i cykelrummene. Ønskes fast plads i cykelrummet aftales dette med administrator.
 • Silkeborghus´ udendørsarealer må benyttes af husets beboere. Det er vigtig man rydder op efter sig, ikke plukker blomster og afbrækker grene, så haven kan nydes af alle.

Håndtering af affald:

 • Affald skal sorteres således: madaffald i grønne poser, restaffald i kraftige affaldsposer med snøreluk, plast, glas, pap- og papir. Der er opstillet containere til hver sortering i containerrummet overfor hovedindgangen.
 • Flytte- og byggeaffald, haveaffald, storskrald, møbler mm skal man selv bortskaffe på kommunens genbrugspladser.